Điều khoản sử dụng

Các điều kiện này

Các điều khoản này chi phối việc bạn sử dụng tất cả các phần của trang web của chúng tôi, bao gồm www.raffertysgarden.com, được cung cấp bởi PZ Cussons Australia Pty Ltd and PZ Cussons (New Zealand) Pty Ltd. Việc bạn sử dụng các trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, đừng sử dụng các trang web này.

Việc bạn sử dụng các trang web

Thông tin trên trang web của chúng tôi chỉ hướng đến và có sẵn cho người dân Úc và New Zealand và, trừ khi có quy định rõ ràng khác, không phải là lời đề nghị hoặc chào mời an ninh, đơn vị, đầu tư hoặc sản phẩm.

Thông tin trên các Trang web của chúng tôi chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn và không nên dựa vào. Tất cả thông tin (bao gồm giá cả và thông tin sản phẩm) trên các Trang web của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn yêu cầu bất kỳ thông tin cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Khi sử dụng Trang web và thông tin và tài liệu có trên Trang web và bất kỳ trang web được liên kết nào, bạn và tất cả người dùng khác có trách nhiệm quyết định xem thông tin có phù hợp với tình huống cụ thể của bạn hay không. Bạn thừa nhận rằng thông tin tại Trang web không tính đến các trường hợp cụ thể của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Bạn chỉ được sử dụng thông tin từ Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc nội bộ của công ty. Cụ thể, nhưng không giới hạn, bạn không được sử dụng, sao chép, phổ biến hoặc truyền đạt thông tin từ Trang web cho mục đích thương mại.

Internet không phải là một môi trường an toàn. Nếu bạn gửi cho chúng tôi thông tin, bao gồm cả địa chỉ email của bạn, bạn sẽ tự chịu rủi ro.

Bạn chịu trách nhiệm về thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua hoặc liên quan đến Trang web. Đặc biệt, thông tin cung cấp cho chúng tôi không được gian lận và gây hiểu lầm, không được vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba và không được vi phạm bất kỳ luật, quy chế, quy định hoặc quy tắc ứng xử công nghiệp nào.

 Trách nhiệm của chúng tôi với bạn

Mặc dù chúng tôi cung cấp thông tin một cách trung thực, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên Trang web, bao gồm thông tin, hình ảnh, màu sắc và thông số kỹ thuật là chính xác và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc kịp thời của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra do bạn dựa vào Trang web.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép:

(a)          Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc cho các kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin hoặc tài liệu này;

(b)         Thông tin tại các Trang web được cung cấp “như là”. Chúng tôi không đảm bảo quyền truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc truy cập an toàn vào Trang web. Khi sử dụng Trang web, bạn thừa nhận rằng Internet vốn không đáng tin cậy và chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thiếu chính xác, can thiệp hoặc gián đoạn nào trong việc cung cấp Trang web cho bạn mà không nằm trong tầm kiểm soát trực tiếp của chúng tôi;

(c)           Chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện và sự đảm bảo ngụ ý, bao gồm cả tính đầy đủ, chính xác và kịp thời của thông tin tại Trang web. Nếu các điều kiện và sự đảm bảo theo luật pháp và không thể được loại trừ, chúng tôi giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi, trong phạm vi được pháp luật cho phép, cung cấp lại hoặc thanh toán chi phí hoặc cung cấp lại các dịch vụ được cung cấp tại Trang web; và

(d)          Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc gián tiếp, mất hoặc hỏng dữ liệu, mất lợi nhuận, thiện chí, mặc cả hoặc cơ hội hoặc mất khoản tiết kiệm dự kiến ​​do bạn truy cập hoặc phụ thuộc hoặc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web, cho dù dựa trên bảo hành, hợp đồng, lỗi lầm, sơ suất hoặc lý thuyết pháp lý khác và cho dù có hay không chúng tôi biết hoặc đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó hay không.

Bạn bồi thường và giữ cho chúng tôi và các cổ đông, giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi không bị tổn hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm cả phí pháp lý hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện hoặc phát sinh do bạn vi phạm các điều khoản này.

Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn được Trang web thu thập. Chúng tôi được yêu cầu tuân thủ luật riêng tư khi chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ tuân thủ Chính sách bảo mật của chúng tôi khi chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể truy cập và đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi tại https://www.raffertysgarden.com.au/privacy-policy.

Bản quyền

Chúng tôi sở hữu hoặc cấp phép bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả các tác phẩm xuất hiện trên Trang web, bao gồm thiết kế trang web, hình ảnh, đồ họa, tài liệu quảng cáo, màu sắc và thông số kỹ thuật Chúng tôi cấp cho bạn giấy phép không độc quyền để sao chép Tác phẩm:

(a)         Với mục đích duyệt các trang web; và

(b)         Với bản cứng cho mục đích xem xét tài liệu.

Ngoài quy định trong điều khoản này, bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, tải lên, truyền tải, tái sử dụng hoặc đăng bất kỳ thông tin nào trên Trang web trừ khi bạn có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Nhãn hiệu và logo thương mại của chúng tôi                                                                                                                                       

Bạn không được sao chép hoặc sử dụng nhãn hiệu thương mại, logo, tên sản phẩm hoặc tên doanh nghiệp của chúng tôi mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

Liên kết tới các trang web khác

Trang web có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Các trang web bên thứ ba này có thể được phát triển và duy trì bởi các bên thứ ba mà chúng tôi không kiểm soát. Chúng tôi không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ trang web bên thứ ba nào, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung của các trang web bên thứ ba đó. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp hoặc độ tin cậy của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ đại diện hoặc chứng thực nào khác liên quan đến bất kỳ trang web hoặc dịch vụ có sẵn tại trang web của bên thứ ba.

Luật chi phối

Luật chi phối Trang web là Victoria, Úc và bạn đồng ý đệ trình lên khu vực tài phán độc quyền của tòa án Victoria.